آیت الله محقق داماد بر چه اساسی پیشنهاد مناظره با هاوکینگ را مطرح ساخت؟


امروز اتفاقی پیشنهاد مناظره با هاوکینگ توسط آیت الله محقق داماد را دیدم. کتاب هاوکینگ (The Grand Design)را هم پیدا کردم و شروع به خواندن کردم. آیت الله میگوید پرسش درباره ی کیهان صرفا مادی و تجربی نیست و باید براهین محکم عقلی را در نظر داشته باشیم، درواقع فلسفه باید جواب این سوالات را بدهد. ولی اگر کتاب هاوکینگ را خوانده باشید(که به هر حال بحث روی همین کتاب است) در سطور اول کتاب نویسنده به روشنی تکلیف خود با فلسفه را مشخص میکند:
people have always asked a multitude of question: how can we undrestand the world in wich we finde ourselves? how does the universe beahave? what is the nature of reality? where did all this ome from? did the universe need a creator?
traditionally these are questions for philosophy , but philosophy is dead. philosophy has not kept up with modern developments in sciience , particularly physics….

خوشبختانه کتاب به انگلیسی روان و ساده نوشته شده و به راحتی قابل خواندن است و فکر نمیکنم نیاز به ترجمه داشته باشد. طبق نظر نویسنده فلسفه نتوانسته خود را با علم جدید وفق دهد. فلسفه مرده است! این سوالات در دنیای جدید باید توسط علم جواب داده شود.

کاری به این مسئله ندارم و ممکن است نظریات آیت الله با دانشمند متفاوت باشد، ولی نکته ی جالب اینجاست که آیا آیت الله کتاب هاوکینگ را خوانده که پیشنهاد مناظره میدهد؟ مسلما نه. چرا که اگر خوانده بود متوجه تفاوت دیدگاه خود با دانشمند میشد و یا پیشنهاد را مطرح نمیکرد یا به شکلی دیگر.  چگونه است که کسی که هنوز کتاب فرد دیگر را نخوانده نظر او را رد میکند و پیشنهاد مناظره میدهد؟ غیر از اینکه حاجی هیچ توجهی به نظریات مخالفانش ندارد و فقط روی حرف خود پامیفشارد و مناظره را نه برای روشن شدن حقیقت که برای اثبات نظر جزمی خود میخواهد؟

دانلود کتاب: http://www.4shared.com/get/U7QGcF3Q/The_Grand_Design_By_Stephen_Ha.html


Advertisements